Triedy

 I.Trieda ( 2 - 4  ročné ) 17 detí

M.Simanová

M.Bešinská - triedna učiteľka II.Trieda  (4 -  6 ročné )17 detí

A. Hrončoková - zástupkyňa riaditeľky